Actievoorwaarden

VOORWAARDEN ACTIE WERELD NATUUR FONDS PLASTIC 2019

ACTIEVOORWAARDEN

Artikel 1 - Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie 2019: Plastic Bende (‘hierna “Actie”) welke wordt georganiseerd door de Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland, gevestigd en kantoorhoudend te Zeist (hierna “WWF”), van 18 september 2019 tot en met 26 oktober 2019.
 2. De opbrengst van de Actie gaat naar projecten van WWF om het plasticprobleem wereldwijd aan te pakken om daarmee de zeeschildpad en andere zeedieren te beschermen
 3. Al het met de Actie ingezamelde geld gaat direct naar deze projecten.

 

Artikel 2- Deelname

 1. Door deelname aan de Actie gaan de ouders, verzorgers, voogd of andere wettelijke vertegenwoordigers van de deelnemer aan de Actie (hierna: “Actievoerder”) akkoord met de Actievoorwaarden.
 2. Alle kinderen in Nederland mogen deelnemen aan de Actie, maar de prijzen worden alleen uitgekeerd aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar op moment van deelname.
 3. WWF behoudt zich het recht voor om een Actievoerder te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende Actievoerder op enigerlei wijze in strijd handelt met de Actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens WWF of derden.
 4. Alle Actievoerders die deelnemen aan de Actie (met uitzondering van de Actievoerders onder artikel 3.1. c en d) ontvangen na afloop van de Actie een attentie.

Artikel 3 - Actie

 1. Meedoen aan de Actie kan op verschillende manieren:
 2. Met een actiepakket: WWF-Rangers en actievoerders van voorgaande jaren ontvangen een actiepakket. Met dit pakket kunnen de Actievoerders geld ophalen.
 3. Met een online actiepagina: Via de website nl kunnen Actievoerders een eigen actiepagina aanmaken. Ze kiezen hierbij een eigen actienaam. Met deze actienaam kunnen ze sms-berichten verzamelen. Iedereen kan Bende + je actienaam sms’en naar 4 333. Er wordt dan 3 euro afgeschreven t.b.v. de actie voor de ACTIE. Voor een sms bericht wordt een klein deel (EUR 0,30) ingehouden voor de technische afhandeling. Ook kunnen personen de actie van de Actievoerder steunen door een online gift af te geven op de actiepagina of via een unieke QR-code.. Deze gift wordt afgeschreven via Ideal.
 4. Zelf een overboeking doen: Iedereen kan een gift doen door geld over te maken naar rekeningnummer NL31RABO 0300.0000.30 ten name van het Wereld Natuur Fonds te Zeist.
 5. Van de deelnemende Actievoerders worden 5 Actievoerders geselecteerd die in de periode 18 september 2019 t/26 oktober 2019 het meeste geld hebben opgehaald. Deze Actievoerders zullen worden aangewezen door een onpartijdig computerprogramma dat de gegevens genereert van die 5 Actievoerders die het hoogst opgehaalde bedrag hebben behaald. Zij komen in aanmerking voor de prijs zoals genoemd in artikel 5.1.

 

 

Artikel 5 – Prijzen

Prijswinnaars Actie voeren

 1. De 5 Actievoerders die het hoogst opgehaalde bedrag hebben behaald, komen in aanmerking voor de volgende hoofdprijs:

- VIP-dag op een nader te bepalen datum voor het gezin (max 4 personen) inclusief meet & greet met \WWF-ambassadeurs Niek Roozen en Janouk Kelderman. Ook ontvangen zij een pluchen zeeschildpad.

 

Betreffende de hoofdprijs;

 1. De 5 winnaars worden per e-mail op de hoogte gesteld.
 2. Het arrangement geldt voor maximaal 4 personen. Er worden 5 arrangementen beschikbaar gesteld.
 3. Indien de uitgenodigde Actievoerder verhinderd is om deel te nemen aan de VIP dag vervalt zijn recht op de prijs.
 4. De VIP dag duurt van 10:00 uur tot en met circa 17:00 uur.

 

 

Algemeen

 1. De prijzen zijn uniek en staan op naam van de winnaar. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan WWF.
 2. Actievoerders/ WWF-Rangers die in aanmerking wensen te komen voor het winnen van prijzen dienen toestemming van (een) ouder(s), verzorger(s), voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger te hebben verkregen voor deelname.
 3. WWF zal de prijswinnaars schriftelijk en/of telefonisch informeren. De prijswinnaar ontvangt in de maand na afloop van de Actie een persoonlijke e-mail en/of telefoontje met de uitslag. Indien de Actievoerder na ontvangst van de e-mail niet binnen 1 week reageert, vervalt de prijs.
 4. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 6 Rechten WWF-NL

 • WWF-NL behoudt zich het recht voor om je te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien je op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens WWF-NL of derden.
 • WWF-NL behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn.

 

 

Artikel 7- Gebruik gegevens

 1. Alle gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens worden behandeld. WWF zal de verkregen gegevens uitsluitend gebruiken voor doeleinden verband houdende met de Actie en alleen verstrekken aan derden in verband met de uitvoering van de Actie.
 2. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt, een en ander conform onze privacyverklaring www.wwf.nl/privacy.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 • WWF-NL, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
 • Meer specifiek zijn WWF-NL, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk, voor zover wettelijk toegestaan, voor:
 • enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel moet maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijs;
 • voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door WWF-NL uitgekeerde prijs;
 • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.

Artikel 9 – Diversen

 1. Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over Actie of de Actievoorwaarden kunnen schriftelijk of elektronisch gesteld worden. Stuur deze vragen in een voldoende gefrankeerde envelop naar WWF-Rangers, postbus 7, 3700 AA Zeist, of stuur een email naar wwfrangers@wwf.nl.
 2. Conflicten zullen zoveel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Juridische conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.
 3. WWF behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. WWF adviseert daarom de Actievoorwaarden regelmatig te bekijken op de website van WWF.
 4. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal WWF-NL een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rechtbank Midden-Nederland.

 

 

Gebruikersvoorwaarden actiepagina

Werkwijze

 • Met een actiepagina kun je op een makkelijke manier geld inzamelen voor de projecten van WWF voor de bescherming van de zeeschildpad. In plaats van contant geld te vragen kun je geld ophalen via mobiele telefoon, tablet of computer of via sms.
 • De giften worden via je eigen actiepagina rechtstreeks aan WWF overgemaakt met behulp van een persoonlijke sms-code, QR-code en via Ideal.
 • Een gift via sms is een eenmalige bijdrage van € 3,00. Een gift via QR-code of Ideal is een zelf gekozen bijdrage.
 • Een actiepagina is eenvoudig aan te maken via deze website. Nadat je je aanmelding hebt bevestigd, kun je direct aan de slag voor de Plastic Bende.
 • Via e-mail ontvang je van WWF regelmatig nieuws over de actie.
 • De Actie eindigt op 26 oktober 2019. Na 1 november op je persoonlijke sms-code geen giften meer ontvangen. 

 

Regels voor het plaatsen van eigen teksten, foto’s en video’s

 • Alle door actievoerders en bezoekers geplaatste content op de website (waaronder teksten, foto’s en video’s) zijn uitsluitend de mening en verantwoordelijkheid van de persoon die het bericht plaatst. WWF is niet verantwoordelijk voor berichten die afkomstig zijn van niet WWF medewerkers.
 • Het plaatsen van de volgende content zijn reden voor onmiddellijke verwijdering door WWF:
  • Onbeschofte, beledigende of hatelijke content. Indien je wilt reageren, doe dit dan netjes en met respect.
  • Teksten met bewerkte citaten die afbreuk doen aan het geciteerde bericht.
  • Teksten met namen, telefoonnummers, e-mailadressen of andere persoonsgegevens.
  • Content met materiaal dat kwetsend, godslasterend, vulgair of geweldsdreigend van aard is.
  • Content met materiaal dat obsceen, pornografisch of typisch voor volwassenen is bestemd.
  • Het promoten van handelswaar, advertenties, diensten of websites.
  • Content waarin de afzender zich voordoet als een medewerker van WWF.
  • Het gebruik van JavaScript, actieve of andere codering, het herhaaldelijk plaatsen van dezelfde berichten, of andere acties die de website kunnen ontregelen.
  • Content met copyrightobjecten zonder toestemming van de copyrighteigenaar.
  • Content die op welke manier dan ook inbreuk maakt op de WWF gebruiksvoorwaarden.
 • WWF behoudt het recht om door actievoerders of bezoekers van de actiepagina’s geplaatste teksten, foto’s en video’s, zonder nader bericht, te verwijderen.

 

Zeist, september 2019